Round Tube

Round Tube

Section/Photos Types Dimensions(mm)
A x t
Approx. Weight
(kg/m)
1-RT25 25 x 3.2 0.42
2-RT32 32 x 3.2 0.55
3-RT32 32 x 6.4 0.97
4-RT35 35 x 4.5 0.82
5-RT35 35 x 6.4 1.09
6-RT38 38 x 3.2 0.67
7-RT38 38 x 4.0 0.81
8-RT38 38 x 6.4 1.21
9-RT42 42 x 5.0 1.11
10-RT42 42 x 6.0 1.29
11-RT48 48 x 5.0 1.28
12-RT50 50 x 3.5 0.88
13-RT50 50 x 4.0 1.1
14-RT50 50 x 6.4 1.67
15-RT51 50.8 x 4.0 1.12
16-RT51 50.8 x 6.4 1.7
17-RT76 76 x 6.4 2.64
18-RT80 80 x 3.5 1.55
19-RT89 89 x 3.2 1.54
20-RT89 89 x 5.0 2.51
21-RT89 89 x 6.4 3.13
22-RT99 99 x 5.0 2.81
23-RT99 99 x 6.4 3.31
24-RT110 110 x 3.2 1.92
25-RT114 114 x 3.2 2.12
26-RT114 114 x 5.0 3.25

 

Message has been successfully sent x